សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន- Press Invitation

សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិអោយបានជ្រាបថាសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពី «ការផ្តល់អនុសាសន៍ទៅលើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)

Electoral Reform Alliance (ERA) would like to inform the public and all the journalists that ERA will hold a Roundtable discussion on « Recommendation for the Draft of Procedure and Regulations for Election of Commune in 2017 »agenda-on-20-kh-en press-invitation

Advertisements

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី ការផ្តល់ការចួលរួមរបស់មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំង ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌

https://drive.google.com/file/d/0By3I0DC2vNEZMHRKaFFuOGlQMFE/view?usp=sharing

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ស្តីពីសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦

Tags

, , , , ,

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ស្តីពីសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

របស់សមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត (ERA) ជូនចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)

Tags

, ,

របស់សមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត (ERA) ជូនចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប)

https://drive.google.com/file/d/0By3I0DC2vNEZbHF2MEFKLS1Tam8/view?usp=sharing

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

Tags

សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិអោយបានជ្រាបថាសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពី «ការផ្តល់អនុសាសន៍ទៅលើសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៌របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិអោយបានជ្រាបថាសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពី «ការផ្តល់អនុសាសន៍ទៅលើសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៌របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិអោយបានជ្រាបថាសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពី «ការផ្តល់អនុសាសន៍ទៅលើសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៌របស់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

ការឈ្វេងយល់ដិតដល់ ទៅលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦​Roundtable’s Agenda On Critical Understanding of Voter Registration Procedure and Regulation for 2016

Tags

,

ការឈ្វេងយល់ដិតដល់ ទៅលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦

ការឈ្វេងយល់ដិតដល់ ទៅលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦